Stadgar

Stadgar för Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.

Antagna vid medlemsmöte 2015-11-04.

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen, förkortat MK&K.

§ 2 Föreningens huvudsäte

Föreningens huvudsäte är i Hallstahammars kommun.

§ 3 ÄNDAMÅL

MK&Ks ändamål är att skapa en gemensam synlig identitet för utövare av konstnärlig och kulturell aktivitet.

Att anordna en årlig konst och kulturrunda i Kolbäcksådalen i MK&Ks namn.

Att utveckla och vidmakthålla ett nätverk för verksamma konstnärer och kulturutövare utöver individuella och andra föreningsgränser och på så sätt förstärka dessa utövares möjligheter till en positiv utveckling.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemskap kan erhållas av enskild individ, förening eller företag som avser att följa MK&Ks stadgar.

§ 5 VÄRDEGRUND

MK&K tillämpar en värdegrundspolicy som i likhet med samhället inte positivt eller negativ särbehandlar medlemmar eller externa parter sett ur religion, politisk åsikt, etniskt ursprung, kön eller sexuell grund.

§ 6 FÖRENINGENS ANGELÄGENHETER

Beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsemöte.

§ 7 FIRMATECKNARE

MK&Ks firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§ 8 VERKSAMHETSÅR OCH RÄKENSKAPSÅR

MK&Ks verksamhetsår och räkenskapsår 1/7 – 30/6.

§ 9 STYRELSE

MK&Ks verksamhet och förvaltning handhas av den valda styrelsen.

Antalet ledamöter skall vara minst fem (5) stycken. Mandattiden för ordförande är ett (1) år och för övriga ledamöter två (2) år.

Styrelsen kan på eget eller årsmötets initiativ initiera projekt och bemanna dessa.

Styrelsen kan på eget eller årsmötets initiativ adjungera personer till uppdrag inom MK&K.

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordförande.

Styrelsen är beslutsmässig när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 10 Årsmöte

Årsmötet är MK&Ks högsta beslutande organ och hålls varje år innan oktobers månads utgång.

Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillgänglig senast två (2) veckor innan mötet (papper eller i elektronisk form) och innehålla dagordning, styrelsens förslag, inkomna motioner inklusive yttrande från styrelsen samt valberedningens förslag.

Följande punkter skall behandlas och protokollföras:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt två justeringsmän som tillika är rösträknare.
 2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 3. Upprop av medlemmar samt justering av röstlängd.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 5. Fastställande av resultat och balansräkning.
 6. Revisorns berättelse.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Beslut om arvoden och ersättningar.
 9. Beslut om medlemsavgifter och andra avgifter för innevarande verksamhetsår.
 10. Fastställande av budget för innevarande verksamhetsår.
 11. Val:
  a/ Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
  b/ Val av kassör och sekreterare för en tid av två (2) år.
  c/ Val av två (2) styrelseledamöter för en tid av två (2) år.
  d/ Val av en (1) revisor och en (1) revisorssuppleant för en tid av ett (1) år.
  e/ Val av valberedning två (2) stycken för en tid av ett (1) år. Som sammankallande utses en (1) i
  valberedningen av årsmötet.
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.

§ 11 Extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte kan ske på styrelsens förslag eller om minst en femtedel (1/5) av medlemmar påkallar det. Kallelse, med vad som skall behandlas, skall utsändas senast två (2) veckor före mötet.

Extra årsmöte får endast behandla den eller de frågor som föranlett till dess kallande.

Finner revisorn vid sin löpande granskning skäl att kalla till extra årsmöte skall denne uppmana styrelsen att göra så. Har styrelsen inte inom två (2) veckor följt revisorns uppmaning, äger denne rätt att själv kalla till extra årsmöte.

§ 12 MOTIONER

Motionsrätt har medlem som erhållit medlemskap enligt § 4, samt fullgjort sina skyldigheter mot MK&K.

Motion skall vara skriftlig (papper eller i elektronisk form) vara styrelsen tillhanda senast en (1) månad innan årsmötet.

Motioner samt styrelsens yttranden tillgängliggörs med årsmöteshandlingarna.

§ 13 REVISION

Revisorn och revisorssuppleanten har rätt att fortlöpande ta del av MK&Ks räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll samt övriga handlingar från projekt i MK&K.

MK&Ks räkenskaper skall vara revisorn tillhanda senast en (1) månad före årsmötet.

Revisorn skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Revisorn överlämnar revisionsberättelsen till styrelsen senast en (1) vecka före årsmötet.

§ 14 RÖSTNING

Varje medlem som fullgjort sina skyldigheter mot MK&K har vid årsmöte, extra årsmöte, eller annat möte en (1) röst.

Fullmaktsröstning tillämpas ej.

Vid beslut fodras enkel majoritet, om inte annat framgår av dessa stadgar.

Vid personval kan sluten röstning ske, om någon så begär det eller om votering begärts.

§ 15 MEDLEMSAVGIFT

Årsmötet fastställer medlemsavgiften för kommande verksamhetsår. Två (2) kategorier av medlemskap finns:

 1. Enskild medlem
 2. Förening och företag

Den av årsmötet fastställda medlemsavgiften skall för verksamhetsåret vara MK&K tillhanda senast 31:e augusti.

Medlem som inte erlagt medlemsavgiften inom föreskriven tid förlorar sitt medlemskap.

§ 16 UTESLUTNING

Medlem som uppenbarligen bryter mot dessa stadgar eller allvarligt skadar MK&K kan av styrelsen uteslutas.

Utesluten medlem skall skriftligen meddelas beslutet av styrelsen med motivering.

§ 17 ÄNDRING AV STADGARNA

För ändring av stadgarna erfordras beslut vid två på varandra följande möten. Det ena skall vara ordinarie årsmöte och det andra ett extra årsmöte alternativt därpå följande årsmöte.

Förflyter mindre tid än två (2) månader mellan besluten skall 2/3-dels majoritet erfordras vid det sist hållna mötet. Dock måste minst en (1) månad förflutit innan nästa möte

§ 18 UPPLÖSNING av föreningen

Skulle frågan om MK&Ks upplösande framställas av minst 1/av medlemmarna eller av styrelsens skall extra årsmöte hållas inom två (2) månader.

Beslut om upplösande av MK&K skall fattas av två på varandra följande möten. En majoritet på två tredjedelar (2/3) erfordras av de avgivna rösterna på båda mötena. Minst en (1) månad skall förflyta mellan mötena.

Vid beslut om MK&Ks upplösande skall dess tillgångar fördelas enligt förmånsrätt. Uppkommer därefter ett överskott skall detta tillfalla kulturaktiviteter inom konst- och kulturrundans utställningsområde.