Medlemsföreningens bildande

2014-11-04
Tid: 18:00
Plats: Westerqwarn

Konst- & kulturrundan 2015

Protokoll från bildande av förening

Närvarande: Se närvarolistan, bilaga 1

 1. Mötet öppnas
  Lars Petersson öppnade mötet
 2. Val av funktionärer för mötet
  Christer Törnkvist valdes till mötesordförande
  Eva-Lena Verner valdes till mötessekreterare
  Sigvard Eriksson valdes till protokollsjusterare
 3. Beslut om dagordning
  Dagordningen gicks igenom och godkändes.
 4. Beslut om att bilda Medlemsföreningen Konst och Kulturrundan i Kolbäcksådalen.
  Det var ett enhälligt beslut om att bilda förening med namnet Konst och kulturrundan i Kolbäcksådalen.
 5. Beslut om antagande av stadgar
  Innan det formella mötet öppnades för kvällen, samtalades och avhandlats de stadgar som var framtagna.  Några kommentarer framkom då gällande: fullmaktsröstning (§ 14), antal ledamöter (§ 9) samt vad pengarna skulle gå till vid upplösande av föreningen (§ 18).Gällande fullmaktsröstningen så kom frågan upp varför den inte bör tillämpas, vi bildar ju en förening till alla de som är intresserade av att vara med, oavsett geografisk position i världen. Efter en omröstning med 1 person för fullmaktsröstning och 16 personer emot, blev utfallet att fullmaktsröstning inte får ske.Gällande antal ledamöter i styrelsen så var det några som ville att det ska stå: minst 5 stycken och inte bara 5 stycken. Motivationen var att styrelsen lättare ska kunna bli större utan att ändra i stadgarna. Efter ytterligare en omröstning där 15 personer var för ändring i stadgarna, blev utfallet att ändra till minst 5 stycken.   Den tredje och sista ändringen som avhandlades var vad pengarna skulle gå till vid upplösande av föreningen. I stadgarna står det Hallstahammars kommun, men där förslaget var att ändra till kulturaktiviteter i Hallstahammars kommun inom konst- och kulturrundans utställningsområde. Även här hölls en omröstning där 21 personer röstade för en ändring, utfallet blev då att ändra i stadgarna.
  Efter röstningen så antogs stadgarna.
 6. Val av styrelse
  Till ordförande på 1 år valdes: Christer Törnkvist
  Till sekreterare på 2 år valdes: Eva-Lena Verner
  Till kassör på 2 år valdes: Lena Andersson
  Till ledamöter på 1 år valdes: Sigvard Eriksson och Lisbeth Vahlström
 7. Val av revisor och revisorsuppleant
  Till revisor på 1 år valdes: Roger Berglund
  Till revisorsuppleant på 1 år valdes: Unna Katz
 8. Val av valberedning
  Till valberedningen på 1 år valdes: Lars Petersson och Leif Björklund
 9. Fastställande av medlemsavgiften
  Innan medlemsavgiften kunde fastställas fördes en diskussion om 100 kr eller 150 kr skulle vara en lämplig avgift. Efter överläggning så beslutades det enhälligt om att sätta medlemsavgiften för 2015 till 100: -.
 10. Mötet avslutas
  Inga övriga synpunkter eller frågor fanns, så Christer avslutade mötet med att tacka för visat intresse.

Protokollförare Eva-Lena Verner
Justerat av: Leif Björklund